Privacy & Cookies Verklaring

Privacy & Cookies Verklaring

DOEN! Personeel is ervan overtuigd dat de privacy van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Technische informatie
Onze website kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net zoals veel andere websites, verzamelen ook wij automatische bepaalde niet-identificeerbare informatie over gebruikers van onze website. Hieronder valt onder andere het Internet Protocol (IP)- adres van je computer.
De volgende gegevens worden gebruikt voor het beheer van onze website en systeembeheerder en om onze website te verbeteren:
Het IP-adres van je Internet Service Provider
De datum en tijd van toegang tot onze website
Het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website
Het besturingssysteem dat je gebruikt
De onderdelen van onze website die je bezoekt
De pagina’s van onze website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken
Het materiaal dat je opstuurt of download van onze website
Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies
Wij maken gebruik van twee soorten cookies:
1.
Statistische cookies
Deze cookies verzamelen wij om onze website te kunnen verbeteren. De statistische cookies houden bijvoorbeeld bij hoeveel bezoekers onze site heeft en hoeveel tijd zij hierop doorbrengen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Google Analytics. De gegevens die aan Google Analytics worden doorgegeven worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en je IP-adres wordt niet gedeeld. Bovendien mag Google Analytics de gegevens alleen aan derden geven ingeval zij daar wettelijk toe verplicht is, of wanneer een derde de informatie namens Google Analytics moet verwerken. Google Analytics is aangesloten bij het Privacy Shield en garandeert zo een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.
2.
Functionele cookies
Onze website is gebouwd op WordPress CMS. Dit systeem plaatst functionele cookies die essentieel zijn om de website goed te laten werken. WordPress controleert hiermee of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses. WordPress voldoet aan de AVG en biedt zodoende een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens
Als je ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.
Persoonsgegevens van de medewerker
waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel
Op het moment dat je jouw gegevens invult op onze website of je bij ons op kantoor inschrijft, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. Als medewerker ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

DOEN! Personeel verwerkt van de medewerker onder andere de volgende gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit
BSN-nummer, ID-bewijs en verblijfsvergunning
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

DOEN! Personeel kan deze persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. DOEN! Personeel zal ook persoonsgegevens doorgeven als zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

Het verstrekken van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is DOEN! Personeel verplicht je persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval na 7 jaar nadat het dienstverband is geëindigd, vernietigd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Hiermee bedoelen we de persoonsgegevens van anderen, waaronder opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, etc.
DOEN! Personeel verwerkt deze persoonsgegevens voor:
Marketingdoeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de
dienstverlening en overige activiteiten
Het onderhouden van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
Namen
Contactgegevens
Naam en contactgegevens werkgever
Functies van contactpersonen

DOEN! Personeel kan de van haar andere zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van die zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin DOEN! Personeel hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis.

Beveiligingsmaatregelen
DOEN! Personeel doet er alles aan om de persoonsgegevens die zij verwerkt optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit middels fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Indien en voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, is DOEN! Personeel met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden wel/niet doorgegeven buiten de EU. Voor zover doorgeven buiten de EU plaatsvindt, draagt DOEN! Personeel ervoor zorg dat dit voldoet aan het bepaalde in de AVG.
DOEN! Personeel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Medewerkers en opdrachtgevers hebben via de online portal toegang tot een groot deel van hun geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in alle persoonsgegevens die wij verwerken en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij DOEN! Personeel. Voor overige relaties geldt dat je recht hebt op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij DOEN! Personeel.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, kun je deze toestemming altijd intrekken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je schriftelijk een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand over te dragen.

Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij je contactpersoon of via administratie@doenpersoneel.nl. Indien je van mening bent dat DOEN! Personeel niet op juiste wijze omgaat met jouw rechten in het kader van de privacywetgeving, dan stellen wij het op prijs als je hierover contact met ons opneemt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek? Neem dan contact met ons op.

Wijzigen van dit privacybeleid
DOEN! Personeel houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Nieuwe wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-01-2022.

Disclaimer
Aan de inhoud van onze website dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van DOEN! Personeel worden ontleend, mits deze worden ondersteund door stukken die rechtsgeldig door DOEN! Personeel zijn ondertekend. Het zonder toestemming van DOEN! Personeel openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de in deze privacy beleid bedoelde informatie aan derden is niet toegestaan. DOEN! Personeel staat niet in voor het juist of volledig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 

Onze vakgebieden


DOEN! Personeel is sterk vertegenwoordigd in een aantal specialismen. Wij kennen deze markten door en door en weten wat er te krijgen is. Benieuwd naar onze expertise? Bekijk ze hier per vakgebied.


Onze top werkgevers:


Bekijk hier onze mooiste opdrachtgevers en hun vacatures.

© 2024 Doen Personeel  - Privacy & Cookies