Ziekmelding

Ziekmelding

Ziek worden kan helaas wel eens gebeuren. Vervelend genoeg. Er zijn een aantal dingen die je dan moet regelen.

Melden


Allereerst is het belangrijk dat je jezelf ziek meldt voor aanvang werktijd bij de opdrachtgever waar je voor werkt. Daarnaast is het van belang dat je jezelf voor 9:00 in de ochtend bij ons ziek meldt. Wanneer je weer bent hersteld is het ook belangrijk dit weer bij ons én bij je opdrachtgever te melden.

Ziek en betermelden bij DOEN!/Goodweek mag je doen per Whatsapp op onze service nummer of via het ziekmeldingsforumier.


Meldingsformulier


Wachtdagen


De ABU CAO bepaald in artikel 25 lid 3 de eerste dag van arbeidsongeschikheid gelden als wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald.

Ziekengeld


GoodWeek B.V. stuurt de ziekmelding door naar het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor het uitkeren van het ziekengeld. De hoogte van jouw ziekengeld is gebaseerd op jouw gemiddelde dagloon van 1 jaar voorafgaand aan de ziekmelding. Jouw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV. Na einde van de arbeidsovereenkomst zal het UWV de casus overnemen. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld, dienen direct door jou gemeld te worden bij het UWV. Indien jij je niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor jouw ziekengeld. .

Thuisblijven


Ook  kan  je  een  oproep  verwachten  voor  het  spreekuur  van  de  bedrijfsarts  waarvoor  je
beschikbaar dient te zijn. Je bent verplicht om gedurende de dag tussen 08.00 en 18.00 uur thuis te blijven om
contact en bezoek mogelijk te maken. Als je op een ander adres verblijft, dien je dit direct telefonisch te melden
aan DOEN! Personeel of Goodweek BV. Slechts in overleg met de verzuimmanager van GoodWeek B.V. kan je toestemming krijgen om op bepaalde uren jouw (verpleeg) adres te verlaten. Wanneer je niet bereikbaar bent, kom je niet in aanmerking voor toekenning ziektegeld.

Bereikbaarheid


Om snel het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan is inzicht in het ziekteverzuim noodzakelijk. Vanuit het UWV zal er regelmatig contact zijn met de zieke medewerker. Je doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. Ook aan een oproep om bij de bedrijfsarts van onze arbodienst te komen, dient direct gevolg gegeven te worden. In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken, indien van toepassing.

Spreekuur van de bedrijfsarts


Uiteraard geef je gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Indien je daar
absoluut  niet  toe  in  staat  bent,  of  al  weer  aan  het  werk  bent  geef  je  dit  uiterlijk  24  uur  voor  aanvang  van  de afspraak door aan de verzuimmanager van GoodWeek B.V.
© 2024 Doen Personeel  - Privacy & Cookies