Het regeerakkoord

Het regeerakkoord

Artikel overgenomen van Flexmarkt.nl

Het eindrapport van de Commissie Borstlap en het SER MLT-advies vormen de leidraad voor het arbeidsmarktbeleid van het nieuwe kabinet. Brancheorganisaties ABU en NBBU reageren positief op het regeerakkoord en zien kansen voor intermediairs.

Het gisteren bekendgemaakte coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie

Dit zijn de 5 voor de flexmarkt meest relevante onderdelen in het regeerakkoord:

Verkleinen verschillen tussen vast en flex: ‘Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van tijdelijke contracten. Dit zorgt voor onzekerheid. In lijn met het SER MLT-advies worden oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd.’
Verhogen minimumloon: invoeren minimumuurloon op basis van de 36-urige werkweek (initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk (PvdA) en Maatoug (GroenLinks)). Het verhogen van het minimumloon gebeurt stapsgewijs met 7,5%
Zzp’ers en schijnzelfstandigheid: ‘de verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het ‘vermoeden van werknemerschap’
Stimuleren van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk: ‘onderdeel hiervan zijn instrumenten voor om-en bijscholing die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen. Ook bevorderen van permanente scholing via leerrechten’
Tegengaan misstanden bij arbeidsmigratie: uitvoeren aanbevelingen uit het rapport van Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer). Dit om uitbuiting van werknemers tegen te gaan, slechte huisvesting aan te pakken, en oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen.

ABU: ‘mooie ambities’
De ABU is blij dat het kabinet van plan is om voor de regulering van uitzendwerk aan te sluiten bij het SER-advies. Daarin heeft de ABU al de eerste stappen gezet in de onlangs afgesloten CAO voor Uitzendkrachten. Over het hoe en wat lezen we nog niet veel, stelt ABU-directeur Jurriën Koops vast : “Dat komt ongetwijfeld in een later stadium. De ABU staat klaar om het nieuwe kabinet te helpen bij de uitwerking van de plannen en geeft graag gehoor aan de oproep om te werken aan een breed maatschappelijk draagvlak.”

Koops is positief over het regeerakkoord: “Dit akkoord biedt kansen om onze maatschappelijke rol verder in te vullen. We zien mooie ambities zoals meer kansengelijkheid, het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van de bestaanszekerheid en de aanpak van armoede en schulden. Ook maakt het kabinet geld vrij om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren, zodat meer mensen sneller aan het werk kunnen. Heel erg nodig, gezien de mismatch op de arbeidsmarkt. Bij dit alles kunnen onze leden een belangrijke rol spelen. Jammer dat het nieuwe kabinet niets zegt over de belangrijke functie van PPS (publiek-private samenwerking) hierbij.”

NBBU: ‘met elkaar om tafel gaan’
Ook de NBBU stelt dat zij de afgelopen tijd met het afsluiten van de nieuwe cao al stappen heeft gezet in de richting die de coalitiepartijen voorstaan. “Nu het akkoord er eindelijk ligt, is het zaak met elkaar om de tafel te gaan. Wij bieden hierbij graag onze kennis en expertise aan”, zegt NBBU-directeur Marco Bastian.

Het eindrapport van de commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) en het hoofdstuk Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen uit het SER MLT-advies vormen de leidraad voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst eruit komt te zien. In de uitwerking van de verschillende voorstellen zal de NBBU advies geven en suggesties doen om de arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst.

De NBBU gaat in haar reactie in op de volgende 5 punten:
Van werk naar werk en meer permanente scholing
De coalitie creëert kansen voor intermediairs door in te blijven zetten op van werk-naar-werk-routes bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, stelt de NBBU. Om te zorgen voor permanente scholing van alle werkenden pleit de NBBU er ook voor dat volwassenen toegang krijgen tot ROC’s. Dit sluit volgens de branchevereniging aan bij een leven lang ontwikkelen en draagt bij aan loopbaanpaden, van werk-naar-werk-trajecten en van geen-werk-naar-werk-trajecten.
Verhoging minimumloon
De coalitie wil het minimumloon wijzigen in een minimumuurloon en dit minimumuurloon verhogen. De NBBU vindt dit een goede zaak. Om te voorkomen dat de opstapfunctie van uitzenden voor deze groepen werkenden verloren gaat, zouden bij de verhoging de werkgeverslasten verlaagd moeten worden. Zo blijven meer mensen deelnemen op de arbeidsmarkt voor een hoger minimumloon.
Inzet op vakmensen
Dat het kabinet inzet op meer vakmensen in de energietransitie, de bouw van extra woningen en de verbetering van de infrastructuur is volgens de NBBU noodzakelijk. Dit biedt intermediairs in deze sectoren extra kansen, in de vorm van opleiden of van werk naar werk helpen.
Mkb als uitgangspunt voor beleid
De coalitie wil de regeldruk voor het mkb aanpakken. Met een mkb-toets bij wetgeving wordt gekeken of regels ook voor mkb-ondernemers uitvoerbaar zijn. Dit vindt de NBBU goede punten, die ertoe moeten leiden dat regelgeving voor ondernemers eenvoudiger en beter te beheersen wordt.
Arbeidsmigranten
Net als het vorige kabinet neemt het aanstaande zich voor de aanbevelingen van de Commissie Roemer over de positie van arbeidsmigranten in Nederland uit te werken. De NBBU blijft bij de uitwerking van deze voorstellen nauw betrokken. De NBBU vindt het goed dat het kabinet zich inzet om meer woningen voor arbeidsmigranten beschikbaar te krijgen.

Direct advies?

Leo van Wijngaarden


Adviseur, Coach en teamcaptain

Tel: 088 - 200 3600
App: 06 - 36 21 53 27
Mail: leo@doenpersoneel.nl

Linkedin


© 2024 Doen Personeel  - Privacy & Cookies